Podmienky súťaže

Kategórie
 
 
 
 
 

Podmienky súťaží

Tu nájdete podmienky všetkých súťaží, ktoré sú aktívne na stránke www.beautychannel.sk alebo https://www.facebook.com/beautychannelsk


1. Podmienky súťaže  Internetového obchodu Beautychannel.sk – „Súťaž o zľavový kód“.
(ďalej len “Podmienky”)

I. Účel spotrebiteľskej súťaže
Účelom súťaže internetového obchodu Beautychannel.sk – „Súťaž o zľavový kupón“ (ďalej len „Súťaž“) je reklama a propagácia internetového obchodu: Beautychannel.sk, organizátora Súťaže spoločnosti Regiapharm s.r.o..

II. Organizátor súťaže
Organizátorom Súťaže je spoločnosť Regiapharm s.r.o., so sídlom: Pálenická 617/17, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 47385502, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel sro, vložka č. 32400/T (ďalej len “Organizátor”).

III. Začiatok a ukončenie súťaže
1. Začiatok Súťaže je dňa 12. 3. 2018 a účastník Súťaže sa môže do Súťaže zapojiť v období od 12. 3. 2018 do odvolania.
2. Ukončenie Súťaže môže byť upravené organizátorom.

IV. Účasť v súťaži
1. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto uvedie korešpondenčnú adresu na území Slovenskej republiky a má viac ako 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora, vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

2. Účastníkom Súťaže sa automaticky stane každý, kto splní všetky podmienky účasti v súťaži: – Správne odpovie na súťažné otázky.

3. Zákazník sa môže stať účastníkom Súťaže len jedenkrát.

V. Výhry
Po zodpovedaní správnych odpovedí účastník Súťaže vyhráva zľavový kupón 10% z hodnoty nákupu. Zľavový kupón je jednorázový a má formu zľavového kódu, ktorý môže výherca zadať do zodpovedajúceho políčka v nákupnom košíku pri objednaní tovaru v obchode beautychannel.sk. Výhercovi bude zľavový kód doručený elektronicky emailom, na adresu emailu, ktorú uviedol v registračnom formulári, najneskôr do 3 dní od súťažného dňa, za ktorý výhru získal.

VI. Ochrana osobných údajov
Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Súťaže Beautychannel.sk
Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov, uvedených v Registračnom formulári a v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov účastník Súťaže udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosti Regiapharm s.r.o., so sídlom Pálenická 617/17, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 47385502. Regiapharm s.r.o. bude spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári za účelom zabezpečenia priebehu súťaže a odovzdania výhry.
Účtovné a iné doklady spojené s odovzdaním cien, obsahujúce osobné údaje výhercov súťaže podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu, je Regiapharm s.r.o. povinný uchovávať 10 rokov od ukončenia súťaže. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola súťaž ukončená. Po tejto lehote budú osobné údaje účastníkov Súťaže bezodkladne zlikvidované

Súťaže Beautychannel.sk – Priamy marketing
Zakliknutím políčka „Mám záujem o zasielanie informácií“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, udeľuje účastník Súťaže spoločnosti  Regiapharm s.r.o. svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, uvedených v Registračnom formulári, počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.

Svoj súhlas môže účastník Súťaže kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámi na adresu Regiapharm s.r.o., prípadne emailom na info@beautychannel.sk

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania, budú osobné údaje účastníka Súťaže bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je účastník Súťaže povinný Regiapharm s.r.o. informovať o ich zmene poštou na adresu Regiapharm s.r.o., prípadne emailom na info@beautychannel.sk.
Účastník Súťaže berie na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári môžu byť poskytované sprostredkovateľom, teda subjektom spolupracujúcim s Regiapharm s.r.o., ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.
Účastník Súťaže berie na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári, môžu byť sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.
Účastník Súťaže berie na vedomie, že jeho/jej práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby, upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti do spoločnosti Regiapharm s.r.o  vyžadovať informácie, odpis a opravu jeho/jej osobných údajov, spracúvaných Regiapharm s.r.o.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v Súťaži podľa článku IV. týchto Podmienok, na cenu, výherca nemá nárok na výhru a cena prepadá v prospech Organizátora.

2. V prípade, ak výhry z tejto Súťaže podliehajú dani z príjmov alebo akejkoľvek inej dani, príslušnú daň je povinný zaplatiť výherca podľa platných právnych predpisov.

3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Finančná náhrada a vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

4. Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.

5. Tieto podmienky sú uložené u Organizátora Súťaže a zverejnené na internetovej stránke http://www.beautychannel.sk

 


 

2. Podmienky súťaže internetového obchodu Beautychannel.sk – „Poznáte kozmetiku René Furterer  Paris?“.
(ďalej len “Podmienky”)

I. Účel spotrebiteľskej súťaže
Účelom súťaže internetového obchodu Beautychannel.sk – „Poznáte kozmetiku René Furterer Paris“ (ďalej len „Súťaž“) je reklama a propagácia internetového obchodu: Beautychannel.sk, organizátora Súťaže spoločnosti Regiapharm s.r.o..

II. Organizátor súťaže
Organizátorom Súťaže je spoločnosť Regiapharm s.r.o., so sídlom: Pálenická 617/17, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 47385502, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel sro, vložka č. 32400/T (ďalej len “Organizátor”).

III. Začiatok a ukončenie súťaže
1. Začiatok Súťaže je dňa 8. 8. 2018 a účastník Súťaže sa môže do Súťaže zapojiť v období od 8.8. 2018 do odvolania.
2. Ukončenie Súťaže môže byť upravené organizátorom.

IV. Účasť v súťaži
1. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto uvedie korešpondenčnú adresu na území Slovenskej republiky a má viac ako 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora, vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

2. Účastníkom Súťaže sa automaticky stane každý, kto splní všetky podmienky účasti v súťaži: – Správne odpovie na súťažné otázky.

3. Zákazník sa môže stať účastníkom Súťaže len jedenkrát.

V. Výhry
Po zodpovedaní správnych odpovedí účastník Súťaže pokračuje do zlosovania na konci súťaže a víťaz zlosovania vyhráva ceny uvedené v náhľade súťaže na sociálnej sieti. Výhercovi bude cena doručená poštou,  na adresu, ktorú uviedol v emailovej komunikácii po oznámení výhry, najneskôr do 3 dní od zlosovacieho dňa, v ktorom výhru získal.

VI. Ochrana osobných údajov
Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Súťaže Beautychannel.sk
Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov, uvedených v Registračnom formulári a v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov účastník Súťaže udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosti Regiapharm s.r.o., so sídlom Pálenická 617/17, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 47385502. Regiapharm s.r.o. bude spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári za účelom zabezpečenia priebehu súťaže a odovzdania výhry.
Účtovné a iné doklady spojené s odovzdaním cien, obsahujúce osobné údaje výhercov súťaže podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu, je Regiapharm s.r.o. povinný uchovávať 10 rokov od ukončenia súťaže. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola súťaž ukončená. Po tejto lehote budú osobné údaje účastníkov Súťaže bezodkladne zlikvidované

Súťaže Beautychannel.sk – Priamy marketing
Zakliknutím políčka „Mám záujem o zasielanie informácií“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, udeľuje účastník Súťaže spoločnosti  Regiapharm s.r.o. svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, uvedených v Registračnom formulári, počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.

Svoj súhlas môže účastník Súťaže kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámi na adresu Regiapharm s.r.o., prípadne emailom na info@beautychannel.sk

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania, budú osobné údaje účastníka Súťaže bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je účastník Súťaže povinný Regiapharm s.r.o. informovať o ich zmene poštou na adresu Regiapharm s.r.o., prípadne emailom na info@beautychannel.sk.
Účastník Súťaže berie na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári môžu byť poskytované sprostredkovateľom, teda subjektom spolupracujúcim s Regiapharm s.r.o., ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.
Účastník Súťaže berie na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári, môžu byť sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.
Účastník Súťaže berie na vedomie, že jeho/jej práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby, upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti do spoločnosti Regiapharm s.r.o  vyžadovať informácie, odpis a opravu jeho/jej osobných údajov, spracúvaných Regiapharm s.r.o.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v Súťaži podľa článku IV. týchto Podmienok, na cenu, výherca nemá nárok na výhru a cena prepadá v prospech Organizátora.

2. V prípade, ak výhry z tejto Súťaže podliehajú dani z príjmov alebo akejkoľvek inej dani, príslušnú daň je povinný zaplatiť výherca podľa platných právnych predpisov.

3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Finančná náhrada a vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

4. Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.

5. Tieto podmienky sú uložené u Organizátora Súťaže a zverejnené na internetovej stránke http://www.beautychannel.sk

 


 

Podmienky súťaže  internetového obchodu Beautychannel.sk – „Fotosúťaž“.
(ďalej len “Podmienky”)

I. Účel spotrebiteľskej súťaže
Účelom súťaže internetového obchodu Beautychannel.sk – „Fotosúťaž“ (ďalej len „Súťaž“) je reklama a propagácia internetového obchodu: Beautychannel.sk, organizátora Súťaže spoločnosti Regiapharm s.r.o..

II. Organizátor súťaže
Organizátorom Súťaže je spoločnosť Regiapharm s.r.o., so sídlom: Pálenická 617/17, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 47385502, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel sro, vložka č. 32400/T (ďalej len “Organizátor”).

III. Začiatok a ukončenie súťaže
1. Začiatok Súťaže je dňa 8. 8. 2018 a účastník Súťaže sa môže do Súťaže zapojiť v období od 8.8. 2018 do odvolania.
2. Ukončenie Súťaže môže byť upravené organizátorom.

IV. Účasť v súťaži
1. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto uvedie korešpondenčnú adresu na území Slovenskej republiky a má viac ako 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora, vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

2. Účastníkom Súťaže sa automaticky stane každý, kto splní všetky podmienky účasti v súťaži: – uverejní fotografie na označenej stránke.

3. Zákazník sa môže stať účastníkom Súťaže len jedenkrát.

V. Výhry
Po uverejnení najviac 3 fotografií súťaž pokračuje hlasovaním publika prideľovaním hlasov k jednotlivým uverejneným fotografiám. Fotografie s najvyšším počtom hlasov vyhrávajú a Účastník súťaže sa stáva výhercom. Výhercovi bude cena doručená formou zľavového kupónu emailom, najneskôr do 3 dní od dňa, v ktorom výhru získal.

VI. Ochrana osobných údajov
Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Súťaže Beautychannel.sk
Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov, uvedených v Registračnom formulári a v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov účastník Súťaže udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosti Regiapharm s.r.o., so sídlom Pálenická 617/17, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 47385502. Regiapharm s.r.o. bude spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári za účelom zabezpečenia priebehu súťaže a odovzdania výhry.
Účtovné a iné doklady spojené s odovzdaním cien, obsahujúce osobné údaje výhercov súťaže podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu, je Regiapharm s.r.o. povinný uchovávať 10 rokov od ukončenia súťaže. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola súťaž ukončená. Po tejto lehote budú osobné údaje účastníkov Súťaže bezodkladne zlikvidované

Súťaže Beautychannel.sk – Priamy marketing
Zakliknutím políčka „Mám záujem o zasielanie informácií“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, udeľuje účastník Súťaže spoločnosti  Regiapharm s.r.o. svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, uvedených v Registračnom formulári, počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.

Svoj súhlas môže účastník Súťaže kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámi na adresu Regiapharm s.r.o., prípadne emailom na info@beautychannel.sk

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania, budú osobné údaje účastníka Súťaže bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je účastník Súťaže povinný Regiapharm s.r.o. informovať o ich zmene poštou na adresu Regiapharm s.r.o., prípadne emailom na info@beautychannel.sk.
Účastník Súťaže berie na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári môžu byť poskytované sprostredkovateľom, teda subjektom spolupracujúcim s Regiapharm s.r.o., ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.
Účastník Súťaže berie na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári, môžu byť sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.
Účastník Súťaže berie na vedomie, že jeho/jej práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby, upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti do spoločnosti Regiapharm s.r.o  vyžadovať informácie, odpis a opravu jeho/jej osobných údajov, spracúvaných Regiapharm s.r.o.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v Súťaži podľa článku IV. týchto Podmienok, na cenu, výherca nemá nárok na výhru a cena prepadá v prospech Organizátora.

2. V prípade, ak výhry z tejto Súťaže podliehajú dani z príjmov alebo akejkoľvek inej dani, príslušnú daň je povinný zaplatiť výherca podľa platných právnych predpisov.

3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Finančná náhrada a vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

4. Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.

5. Tieto podmienky sú uložené u Organizátora Súťaže a zverejnené na internetovej stránke http://www.beautychannel.sk

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia